Privacyverklaring

Kinderopvang Balenshuis (bij de Kamer van Koophandel bekend onder de naam J.P.M. Leijten-Teurlings), gevestigd aan de Groenstraat 117, 5071 PC te Udenhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderopvang Balenshuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BSN nummer
– Geboorte datum kind
– Medische gegevens van kind

Deze gegevens worden zorgvuldig opgeborgen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Kinderopvang Balenshuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
– Voor verwerking uren
– Voor controle door GGD of gastouderbureau
– Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen
– Het verspreiden van de nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderopvang Balenshuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Indien er persoonsgegevens met derden worden gedeeld, is dit nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren en delen van foto’s

Kinderopvang Balenshuis maakt foto’s voor ouders om deze met ouders te delen zodat ouders weten wat er gebeurd en wat kinderen beleven. Deze foto’s worden enkel bewaard zolang uw kind hier in de opvang is. Deze foto’s worden enkel in privé archief bewaard. Indien er foto’s op facebook worden geplaatst, zijn de kinderen niet herkenbaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Kinderopvang Balenshuis maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare middelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar anja@kinderopvangbalenshuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kinderopvang Balenshuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kinderopvang Balenshuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via anja@kinderopvangbalenshuis.nl